Stawka VAT na niektóre artykuły żywnościowe w górę, a na wybrane usługi beauty w dół

Od 1 kwietnia 2024 r. wraca stawka 5% VAT na niektóre artykuły żywnościowe

Decyzję o niewprowadzaniu kolejnego przedłużenia Ministerstwo Finansów uzasadniło najnowszymi danymi o inflacji oraz prognozami dotyczącymi cen podstawowych produktów spożywczych. Podkreślono, że obniżka VAT była reakcją na inflację, która w styczniu 2022 r. osiągnęła poziom 9,2% w ujęciu rok do roku. Obecnie spadł on poniżej 6%.

Od 1 kwietnia 2024 r. ulega obniżeniu stawka VAT na niektóre usługi beauty

O tym nie mówi się głośno w mediach, ale stawka VAT zostanie obniżona z 23% do 8%. Taką decyzję zapowiedział 30 stycznia 2024 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk. W dniu 1 marca 2024 r. opublikowano projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić niższą stawkę VAT dla usług kosmetycznych.

Opublikowany 1 marca 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, przewiduje, że stawką obniżoną VAT w wysokości 8% będą objęte usługi sklasyfikowane w grupowaniach PKWiU:

 • 96.02.13.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure;
 • ex 96.02.14.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, świadczone w domu;
 • 96.02.19.0 Pozostałe usługi kosmetyczne.

Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców w 2024 r.

Nowy rok, jak zawsze, wiąże się ze zmianami. Poniżej przedstawiamy w skrócie najważniejsze zmiany, jakie przyniósł dla przedsiębiorców.

Limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami pozostaje bez zmian

Limit płatności gotówkowych miał od 2024 r. ulec obniżeniu z 15.000 zł do 8.000 zł. Uchylono jednak przepisy wprowadzające tę zmianę. Nadal jest to 15.000 zł.

Wzrost składek ZUS przedsiębiorców

Duży ZUS wzrósł do kwoty 1.600,32 zł, a ZUS preferencyjny do kwoty 402,65 zł.

Krótszy okres amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych na obszarach z dużym bezrobociem

Z preferencji w amortyzacji skorzystają mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie gmin o wysokim wskaźniku bezrobocia, będących jednocześnie gminami o niskim dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca. Okres amortyzacji będzie mógł być skrócony do 5 lub 10 lat.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego 2 razy w roku

Minimalne wynagrodzenie:
– od 01.01.2024 r. za cały etat 4.242 zł brutto,
– od 01.07.2024 r. za cały etat 4.300 zł brutto.

Wzrosła również stawka minimalna godzinowa w odniesieniu do umów zleceń.
– od 01.01.2024 r. za godzinę wykonywania zlecenia 27,70 zł brutto,
– od 01.07.2024 r. za godzinę wykonywania zlecenia 28,10 zł brutto.

Wraca minimalny podatek CIT dla osób prawnych

Z początkiem 2024 r. weszły w życie przepisy dotyczące podatku minimalnego CIT dla spółek. Podmioty, które wykażą stratę podatkową lub nie przekroczą progu rentowności, będą objęte nowymi regulacjami.

Powrót VAT na produkty spożywcze

Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów, w kwietniu 2024 r. ma powrócić podatek VAT na produkty spożywcze. Mimo, że projekt nowej ustawy zakłada utrzymanie 0% VAT do końca czerwca 2024 r., przyszłe zmiany pozostają pod znakiem zapytania.

Krajowy System eFaktur

Od 01.07.2024 r. faktury elektroniczne przesyłane na bieżąco na serwery Ministerstwa Finansów staną się obowiązkowe dla czynnych podatników VAT, a od 01.01.2025 r. także dla pozostałych podmiotów. To ogromna zmiana w obiegu dokumentów w gospodarce. Nie tylko między przedsiębiorcą i biurem rachunkowym, ale także między wszystkimi kontrahentami.

Podsumowując, rok 2024 przynosi przedsiębiorcom szereg istotnych zmian, które należy znać. Czekają nas intensywne miesiące, warto więc bacznie obserwować kolejne kroki legislacyjne, aby skutecznie zarządzać swoim przedsiębiorstwem w dynamicznym otoczeniu regulacyjnym.

Planowane zmiany w zapłacie należności budżetowych od 1 stycznia 2024 r.

Wpłaty podatków realizowane są przy użyciu mikrorachunku podatkowego nadawanego indywidualnie każdemu podmiotowi gospodarczemu. Kwestie te obecnie reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz. U. poz. 2272).

Rozszerzony katalog płatności przez mikrorachunek podatkowy

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt „nowego” rozporządzenia w ww. sprawie. Został on opracowany w związku z potrzebą aktualizacji wykazu płatności realizowanych przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Planowane zmiany dotyczą rozszerzenia katalogu należności płaconych przy użyciu mikrorachunku podatkowego o nowe płatności wynikające z:

1) deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej (CIT-8FR),

2) obowiązku zapłaty ryczałtu od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (PIT-PZ),

3) obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, tj. paliw silnikowych (VAT-14).

Do katalogu płatności realizowanych przez mikrorachunek podatkowy planuje się dodać płatność wynikającą z informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1) oraz płatności wynikające z deklaracji dla podatku od gier (POG-P) i deklaracji dla podatku od gier oraz wpłat dziennych (POG-4 i POG-5).

Zgodnie z projektem rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Krajowy System e-Faktur – Co to takiego jest? Podstawowe informacje

Krajowy System e-Faktur – co to?

Krajowy System e-Faktur to platforma cyfrowa wdrożona przez rząd w celu usprawnienia procesu fakturowania dla firm i osób fizycznych w całym kraju. Ma na celu zastąpienie tradycyjnych faktur w formie papierowej wersjami elektronicznymi. W ramach tego systemu faktury są generowane, wysyłane, odbierane i przetwarzane elektronicznie w znormalizowanym formacie.

Jedną z kluczowych zalet krajowego systemu e-Faktur jest możliwość wyeliminowania przez przedsiębiorstwa zadań związanych z ręcznym wprowadzaniem danych. Dzięki automatycznemu wypełnianiu faktur elektronicznych odpowiednimi informacjami, takimi jak dane dostawcy, opisy pozycji, ilości, ceny i obliczenia podatkowe, osoby fizyczne nie muszą już ręcznie wprowadzać tych informacji do swoich systemów księgowych. To nie tylko oszczędza czas, ale także zmniejsza liczbę błędów ludzkich, które mogą wystąpić podczas wpisywania danych.

KSeF – od kiedy obowiązek korzystania?

Krajowy System e-Faktur jest w 2023 r. wciąż dobrowolnym rozwiązaniem (jest tak od momentu wprowadzenia go 1 stycznia 2022 r.). Trzeba jednak pamiętać, że już w 2024 r. planuje się wprowadzić obowiązek korzystania z KSeF (dla przedsiębiorców – czynnych podatników VAT). Z kolei począwszy od stycznia 2025 r. obowiązkiem korzystania z KSeF objęte również firmy prowadzone przez podatników zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Trzeba pamiętać, że 1 lipca 2024 r. to termin wejścia w życie obowiązkowego KSeF. Nie dotyczy to jednak wszystkich przedsiębiorców. Od 1 lipca 2024 r. korzystanie z KSeF stanie się konieczne dla czynnych podatników, natomiast dla podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT będzie to 1 stycznia 2025 r.

Kto musi korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur?

Według obowiązujących przepisów, korzystać z usługi w ramach Krajowego Systemu e-Faktur mogą, a w przyszłości będą musieli, przedsiębiorcy, którzy:

 • zostali zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT,
 • są zwolnieni z podatku od towarów i usług VAT (niezależnie od tego, czy chodzi o zwolnienie z VAT podmiotowe lub przedmiotowe),
 • są rozliczani w ramach szczególnej procedury unijnej OSS.

Korzyści ze stosowania KSeF

Przedsiębiorcy mogą liczyć na takie korzyści wynikające ze stosowania KSeF jak:

 • skrócenie terminu zwrotu podatku VAT z 60 do 40 dni,
 • bezpieczeństwo dokumentacji – dzięki KSeF nie musisz obawiać się zniszczenia lub zagubienia plików,
 • brak obowiązku sporządzania struktury JPK_FA.

W jaki sposób wystawia się faktury ustrukturyzowane zgodne z KSeF?

Faktury ustrukturyzowane zgodne ze strukturą KSeF można wystawiać na dwa sposoby:

 • program księgowy, z którego korzystasz na co dzień (o ile jest on wyposażony w taką funkcjonalność),
 • platforma cyfrowa, która została udostępniona wszystkim przedsiębiorcom przez Ministerstwo Finansów.

Faktury ustrukturyzowane KSeF przetwarza się w formacie .xml.

Struktura plików KSeF jest opublikowana za pośrednictwem internetowego systemu, to znaczy Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Są one dostępne na platformie elektronicznej ePUAP (ePUAP to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur możliwe jest wystawianie korekt. Z drugiej jednak strony nie przewidziano – a przynajmniej, nie zrobiono tego dotychczas – funkcjonalności w postaci możliwości sporządzania not korygujących w Krajowym Systemie e-Faktur. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o pro-formy.

Powszechny obowiązek stosowania KSeF zbliża się wielkimi krokami. Warto zatem już teraz rozpocząć przygotowania do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur w swoim przedsiębiorstwie.

Limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami (B2B)

Limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami (B2B)

Do końca 2023 r., limit płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami dla jednorazowej transakcji wynosi 15.000 zł.

Od 1 stycznia 2024 r. limit płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami dla jednorazowej transakcji ma wynosić 8.000 zł.

Gdy wartość transakcji przekroczy kwotę limitu, płatność musi zostać zrealizowana z użyciem rachunku płatniczego.

Przez rachunek płatniczy rozumie się:

 • rachunek bankowy,
 • SKOK,
 • mechanizmy pośrednie, takie jak płatność kartą czy platformy internetowe.

 Jednorazowa wartość transakcji to:

 • cała wartość wierzytelności lub zobowiązań,
 • wyrażona w pieniądzu,
 • wynikająca z odpłatnej dostawy towaru lub odpłatnego świadczenia usług,
 • określona w umowie zawartej między przedsiębiorcami.

Konsekwencje przekroczenia limitu płatności gotówką

Niezastosowanie się do limitu płatności gotówką powoduje, że przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć płatności do kosztów uzyskania przychodów w części, w jakiej została ona dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (art. 22p ust. 1 ustawy o PIT i odpowiednio 15d ustawy o CIT).

Limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem (B2C)

 • Do końca 2023 r. konsumentów nie dotyczy limit transakcji gotówkowych.
 • Od 1 stycznia 2024 r. limit transakcji gotówkowych zacznie obowiązywać również w transakcjach przedsiębiorców z konsumentami i ma wynosić 20.000 zł.
 • Limit dotyczyć będzie wartości całkowitej transakcji, bez względu na liczbę płatności dokonanych w ramach tej transakcji.

Konsekwencje przekroczenia limitu płatności gotówką

Jeśli w 2024 r. przedsiębiorca przyjmie od konsumenta płatność gotówką w kwocie przekraczającej 20.000 zł, to cała kwota przyjęta bez pośrednictwa rachunku płatniczego będzie stanowiła dla niego przychód z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 22 ustawy o PIT i odpowiednio art. 12 ust. 1 pkt 16 ustawy o CIT).