Opakowania jednorazowe

Przepisy SUP od 1 lipca 2024: Opakowania alternatywne

Dyrektywa SUP (Single-Use Plastics) ma na celu ograniczenie stosowania najbardziej zanieczyszczających środowisko produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek wprowadzenia zakazów i innych środków mających na celu ograniczenie użycia tych produktów oraz promuje rozwój ekologicznych alternatyw.

Od 1 lipca 2024 r. przedsiębiorcy, w tym handel i gastronomia, są obowiązani zapewnić opakowania alternatywne, wytworzone z materiałów innych niż tworzywa sztuczne (w tym ulegające biodegradacji) lub opakowania wielokrotnego użytku.

Kluczowe założenia dyrektywy

 1. Zakaz wprowadzania do obrotu wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takich jak patyczki higieniczne, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka do napojów oraz pojemniki na posiłki i napoje ze styropianu.
 2. Promowanie produktów wielokrotnego użytku oraz systemów ponownego użycia, aby zmniejszyć ilość powstających odpadów.
 3. Ograniczenie stosowania jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych poprzez nałożenie opłat za wydawanie takich opakowań w handlu i gastronomii oraz obowiązek oferowania alternatywnych opakowań – biodegradowalnych lub wielokrotnego użytku.

Przepisy dyrektywy zostały transponowane do prawa polskiego ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. Ustawa obejmuje m.in. zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (weszło 24 maja 2023 r.) oraz zmniejszenie stosowania jednorazowych opakowań (weszło 1 stycznia 2024 r.).

Obowiązki przedsiębiorców

 • Aktualizacja danych w rejestrze BDO: Przedsiębiorcy muszą zaktualizować dane dotyczące sprzedaży produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.
 • Finansowanie kosztów sprzątania odpadów: Przedsiębiorcy wprowadzający produkty jednorazowego użytku muszą wnosić opłaty na rzecz sprzątania odpadów, które trafiają do publicznych systemów zbierania.
 • Oznakowanie produktów: Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych muszą być odpowiednio oznakowane, aby informować konsumentów o ich wpływie na środowisko.

Korzyści z nowych przepisów

 • Ochrona środowiska: Zmniejszenie ilości plastikowych odpadów.
 • Wsparcie gospodarki o obiegu zamkniętym: Promowanie produktów wielokrotnego użytku i zmniejszenie zależności od jednorazowych plastików.
 • Podnoszenie świadomości ekologicznej: Kampanie edukacyjne informujące społeczeństwo o właściwym gospodarowaniu opakowaniami, ekologicznych alternatywach oraz postępowaniu z odpadami.

Nowe przepisy stanowią ważny krok w kierunku zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska tworzywami sztucznymi i promowania zrównoważonych praktyk, w tym wykorzystania opakowań wielokrotnego użytku. Wprowadzenie zakazów i obowiązków dla przedsiębiorców ma na celu nie tylko ochronę przyrody, ale także wspieranie rozwoju innowacyjnych rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

Podstawa prawna:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie SUP
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
Rozporządzenie w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku
Rozporządzenie w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku

Minimalna stawka godzinowa. Wynagrodzenie minimalne.

Nowe stawki wynagrodzenia minimalnego od 1 lipca 2024 r. Co musisz wiedzieć?

Nowa stawka wynagrodzenia minimalnego

Od 1 lipca 2024 r. w Polsce obowiązuje nowa stawka minimalnego wynagrodzenia, która wzrosła do 4300 zł brutto, co przekłada się na około 3261 zł netto.

Nowa minimalna stawka godzinowa

Również od 1 lipca, minimalna stawka godzinowa wzrosła do 28,10 zł brutto. Jest to ważna informacja dla pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia czy umowy o dzieło, którzy są rozliczani na podstawie przepracowanych godzin.

Zmiany stawki minimalnej i godzinowej mają istotny wpływ na życie ponad 3 mln osób – co jest znaczącą liczbą – a dodatkowo także na krajowy rynek pracy i gospodarkę.

Wzrost innych świadczeń

Wzrost stawki płacy minimalnej ma także przełożenie na inne świadczenia obliczane na jej podstawie, a są to np. dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za przestój czy odprawa w przypadku zwolnień grupowych.

Zalety płacy minimalnej

 • Redukcja ubóstwa: Wyższa płaca minimalna pomaga podnieść standard życia najuboższych pracowników, zmniejszając tym samym poziom ubóstwa.
 • Zwiększenie motywacji: Wyższe wynagrodzenie może zwiększyć motywację i produktywność pracowników, co przekłada się na lepsze wyniki w pracy.
 • Poprawa gospodarki: Większe zarobki pracowników mogą prowadzić do wyższego poziomu konsumpcji, co napędza gospodarkę poprzez wzrost popytu na towary i usługi.

Wady płacy minimalnej

 • Koszty dla przedsiębiorstw: Dla niektórych firm, zwłaszcza małych i średnich, wyższe wynagrodzenia mogą oznaczać większe koszty, co może wpłynąć na ich rentowność.
 • Ryzyko bezrobocia: Zbyt duże podniesienie płacy minimalnej może prowadzić do zwolnień pracowników, szczególnie w sektorach o niskich marżach, gdzie koszty pracy stanowią dużą część wydatków.
 • Inflacja: Wyższe wynagrodzenia mogą prowadzić do wzrostu cen, co może zniwelować korzyści płynące z wyższej płacy minimalnej, zwłaszcza dla konsumentów.

Zmiana stawki minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej ma zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Głównym celem jest poprawa warunków życia pracowników o najniższych dochodach.

Sygnalista

Ustawa o sygnalistach – kogo i czego dotyczy?

W Dzienniku Ustaw opublikowano podpisaną już przez Prezydenta Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Ustawa ta wejdzie w życie 25 września 2024 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, które zaczną obowiązywać 25 grudnia 2024 r.

Kim jest sygnalista?

Sygnalistą jest osoba, która ujawnia informacje o naruszeniach prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą. Mogą to być pracownicy, osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, przedsiębiorcy, akcjonariusze, wspólnicy, stażyści, wolontariusze, funkcjonariusze oraz żołnierze.

Procedury zgłaszania

Sygnalista może dokonać:

 • zgłoszenia wewnętrznego – w ramach podmiotu, którego jest pracownikiem,
 • zgłoszenia zewnętrznego – do organu publicznego lub Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • ujawnienia publicznego – upublicznienie informacji o naruszeniu prawa.

Ochrona sygnalistów

Sygnalistom przysługuje ochrona przed działaniami odwetowymi. Wobec sygnalisty nie można podejmować działań odwetowych ani choćby prób lub gróźb takich działań.

Kogo dotyczy Ustawa o sygnalistach

Obowiązek ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń dotyczy podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób oraz wszystkich podmiotów sektora finansowego, niezależnie od liczby pracowników. Urzędy gminne i powiatowe liczące mniej niż 10.000 mieszkańców są zwolnione z tego obowiązku, natomiast inne podmioty mogą wdrożyć takie kanały dobrowolnie.

Główne założenia ustawy

 1. Warunki ochrony sygnalistów – Regulacja obejmuje osoby zgłaszające lub ujawniające informacje o naruszeniach prawa.
 2. Środki ochrony sygnalistów – Ochrona przed działaniami odwetowymi.
 3. Procedury wewnętrzne – Zasady zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych.
 4. Zgłoszenia organom publicznym – Zasady zgłaszania naruszeń odpowiednim organom.
 5. Zadania organów publicznych – Obowiązki związane z przyjmowaniem i reagowaniem na zgłoszenia.
 6. Ujawnienie publiczne – Zasady ujawniania informacji o naruszeniach.
 7. Rola Rzecznika Praw Obywatelskich – Zadania związane ze zgłaszaniem naruszeń.

Zgłoszenie naruszenia prawa

Naruszenie prawa to działanie lub zaniechanie sprzeczne z prawem, obejmujące m.in.:

 • korupcję,
 • zamówienia publiczne,
 • usługi, produkty i rynki finansowe,
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • bezpieczeństwo żywności i zdrowia publicznego,
 • bezpieczeństwo produktów i transportu,
 • ochronę konsumentów i prywatności danych,
 • konstytucyjne wolności i prawa człowieka,
 • ochronę środowiska,
 • bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych,
 • interesy finansowe Skarbu Państwa oraz UE.

Wyłączenia ustawy

Ustawa nie obejmuje informacji objętych tajemnicą zawodową (medyczną, prawniczą), tajemnicą narady sędziowskiej oraz niektórymi informacjami z postępowań karnych oraz informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928).

Stawka VAT na niektóre artykuły żywnościowe w górę, a na wybrane usługi beauty w dół

Od 1 kwietnia 2024 r. wraca stawka 5% VAT na niektóre artykuły żywnościowe

Decyzję o niewprowadzaniu kolejnego przedłużenia Ministerstwo Finansów uzasadniło najnowszymi danymi o inflacji oraz prognozami dotyczącymi cen podstawowych produktów spożywczych. Podkreślono, że obniżka VAT była reakcją na inflację, która w styczniu 2022 r. osiągnęła poziom 9,2% w ujęciu rok do roku. Obecnie spadł on poniżej 6%.

Od 1 kwietnia 2024 r. ulega obniżeniu stawka VAT na niektóre usługi beauty

O tym nie mówi się głośno w mediach, ale stawka VAT zostanie obniżona z 23% do 8%. Taką decyzję zapowiedział 30 stycznia 2024 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk. W dniu 1 marca 2024 r. opublikowano projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić niższą stawkę VAT dla usług kosmetycznych.

Opublikowany 1 marca 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, przewiduje, że stawką obniżoną VAT w wysokości 8% będą objęte usługi sklasyfikowane w grupowaniach PKWiU:

 • 96.02.13.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure;
 • ex 96.02.14.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, świadczone w domu;
 • 96.02.19.0 Pozostałe usługi kosmetyczne.

Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców w 2024 r.

Nowy rok, jak zawsze, wiąże się ze zmianami. Poniżej przedstawiamy w skrócie najważniejsze zmiany, jakie przyniósł dla przedsiębiorców.

Limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami pozostaje bez zmian

Limit płatności gotówkowych miał od 2024 r. ulec obniżeniu z 15.000 zł do 8.000 zł. Uchylono jednak przepisy wprowadzające tę zmianę. Nadal jest to 15.000 zł.

Wzrost składek ZUS przedsiębiorców

Duży ZUS wzrósł do kwoty 1.600,32 zł, a ZUS preferencyjny do kwoty 402,65 zł.

Krótszy okres amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych na obszarach z dużym bezrobociem

Z preferencji w amortyzacji skorzystają mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie gmin o wysokim wskaźniku bezrobocia, będących jednocześnie gminami o niskim dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca. Okres amortyzacji będzie mógł być skrócony do 5 lub 10 lat.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego 2 razy w roku

Minimalne wynagrodzenie:
– od 01.01.2024 r. za cały etat 4.242 zł brutto,
– od 01.07.2024 r. za cały etat 4.300 zł brutto.

Wzrosła również stawka minimalna godzinowa w odniesieniu do umów zleceń.
– od 01.01.2024 r. za godzinę wykonywania zlecenia 27,70 zł brutto,
– od 01.07.2024 r. za godzinę wykonywania zlecenia 28,10 zł brutto.

Wraca minimalny podatek CIT dla osób prawnych

Z początkiem 2024 r. weszły w życie przepisy dotyczące podatku minimalnego CIT dla spółek. Podmioty, które wykażą stratę podatkową lub nie przekroczą progu rentowności, będą objęte nowymi regulacjami.

Powrót VAT na produkty spożywcze

Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów, w kwietniu 2024 r. ma powrócić podatek VAT na produkty spożywcze. Mimo, że projekt nowej ustawy zakłada utrzymanie 0% VAT do końca czerwca 2024 r., przyszłe zmiany pozostają pod znakiem zapytania.

Krajowy System eFaktur

Od 01.07.2024 r. faktury elektroniczne przesyłane na bieżąco na serwery Ministerstwa Finansów staną się obowiązkowe dla czynnych podatników VAT, a od 01.01.2025 r. także dla pozostałych podmiotów. To ogromna zmiana w obiegu dokumentów w gospodarce. Nie tylko między przedsiębiorcą i biurem rachunkowym, ale także między wszystkimi kontrahentami.

Podsumowując, rok 2024 przynosi przedsiębiorcom szereg istotnych zmian, które należy znać. Czekają nas intensywne miesiące, warto więc bacznie obserwować kolejne kroki legislacyjne, aby skutecznie zarządzać swoim przedsiębiorstwem w dynamicznym otoczeniu regulacyjnym.

Planowane zmiany w zapłacie należności budżetowych od 1 stycznia 2024 r.

Wpłaty podatków realizowane są przy użyciu mikrorachunku podatkowego nadawanego indywidualnie każdemu podmiotowi gospodarczemu. Kwestie te obecnie reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz. U. poz. 2272).

Rozszerzony katalog płatności przez mikrorachunek podatkowy

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt „nowego” rozporządzenia w ww. sprawie. Został on opracowany w związku z potrzebą aktualizacji wykazu płatności realizowanych przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Planowane zmiany dotyczą rozszerzenia katalogu należności płaconych przy użyciu mikrorachunku podatkowego o nowe płatności wynikające z:

1) deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej (CIT-8FR),

2) obowiązku zapłaty ryczałtu od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (PIT-PZ),

3) obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, tj. paliw silnikowych (VAT-14).

Do katalogu płatności realizowanych przez mikrorachunek podatkowy planuje się dodać płatność wynikającą z informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1) oraz płatności wynikające z deklaracji dla podatku od gier (POG-P) i deklaracji dla podatku od gier oraz wpłat dziennych (POG-4 i POG-5).

Zgodnie z projektem rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Krajowy System e-Faktur – Co to takiego jest? Podstawowe informacje

Krajowy System e-Faktur – co to?

Krajowy System e-Faktur to platforma cyfrowa wdrożona przez rząd w celu usprawnienia procesu fakturowania dla firm i osób fizycznych w całym kraju. Ma na celu zastąpienie tradycyjnych faktur w formie papierowej wersjami elektronicznymi. W ramach tego systemu faktury są generowane, wysyłane, odbierane i przetwarzane elektronicznie w znormalizowanym formacie.

Jedną z kluczowych zalet krajowego systemu e-Faktur jest możliwość wyeliminowania przez przedsiębiorstwa zadań związanych z ręcznym wprowadzaniem danych. Dzięki automatycznemu wypełnianiu faktur elektronicznych odpowiednimi informacjami, takimi jak dane dostawcy, opisy pozycji, ilości, ceny i obliczenia podatkowe, osoby fizyczne nie muszą już ręcznie wprowadzać tych informacji do swoich systemów księgowych. To nie tylko oszczędza czas, ale także zmniejsza liczbę błędów ludzkich, które mogą wystąpić podczas wpisywania danych.

KSeF – od kiedy obowiązek korzystania?

Krajowy System e-Faktur jest w 2023 r. wciąż dobrowolnym rozwiązaniem (jest tak od momentu wprowadzenia go 1 stycznia 2022 r.). Trzeba jednak pamiętać, że już w 2024 r. planuje się wprowadzić obowiązek korzystania z KSeF (dla przedsiębiorców – czynnych podatników VAT). Z kolei począwszy od stycznia 2025 r. obowiązkiem korzystania z KSeF objęte również firmy prowadzone przez podatników zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Trzeba pamiętać, że 1 lipca 2024 r. to termin wejścia w życie obowiązkowego KSeF. Nie dotyczy to jednak wszystkich przedsiębiorców. Od 1 lipca 2024 r. korzystanie z KSeF stanie się konieczne dla czynnych podatników, natomiast dla podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT będzie to 1 stycznia 2025 r.

Kto musi korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur?

Według obowiązujących przepisów, korzystać z usługi w ramach Krajowego Systemu e-Faktur mogą, a w przyszłości będą musieli, przedsiębiorcy, którzy:

 • zostali zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT,
 • są zwolnieni z podatku od towarów i usług VAT (niezależnie od tego, czy chodzi o zwolnienie z VAT podmiotowe lub przedmiotowe),
 • są rozliczani w ramach szczególnej procedury unijnej OSS.

Korzyści ze stosowania KSeF

Przedsiębiorcy mogą liczyć na takie korzyści wynikające ze stosowania KSeF jak:

 • skrócenie terminu zwrotu podatku VAT z 60 do 40 dni,
 • bezpieczeństwo dokumentacji – dzięki KSeF nie musisz obawiać się zniszczenia lub zagubienia plików,
 • brak obowiązku sporządzania struktury JPK_FA.

W jaki sposób wystawia się faktury ustrukturyzowane zgodne z KSeF?

Faktury ustrukturyzowane zgodne ze strukturą KSeF można wystawiać na dwa sposoby:

 • program księgowy, z którego korzystasz na co dzień (o ile jest on wyposażony w taką funkcjonalność),
 • platforma cyfrowa, która została udostępniona wszystkim przedsiębiorcom przez Ministerstwo Finansów.

Faktury ustrukturyzowane KSeF przetwarza się w formacie .xml.

Struktura plików KSeF jest opublikowana za pośrednictwem internetowego systemu, to znaczy Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Są one dostępne na platformie elektronicznej ePUAP (ePUAP to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur możliwe jest wystawianie korekt. Z drugiej jednak strony nie przewidziano – a przynajmniej, nie zrobiono tego dotychczas – funkcjonalności w postaci możliwości sporządzania not korygujących w Krajowym Systemie e-Faktur. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o pro-formy.

Powszechny obowiązek stosowania KSeF zbliża się wielkimi krokami. Warto zatem już teraz rozpocząć przygotowania do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur w swoim przedsiębiorstwie.

Limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami (B2B)

Limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami (B2B)

Do końca 2023 r., limit płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami dla jednorazowej transakcji wynosi 15.000 zł.

Od 1 stycznia 2024 r. limit płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami dla jednorazowej transakcji ma wynosić 8.000 zł.

Gdy wartość transakcji przekroczy kwotę limitu, płatność musi zostać zrealizowana z użyciem rachunku płatniczego.

Przez rachunek płatniczy rozumie się:

 • rachunek bankowy,
 • SKOK,
 • mechanizmy pośrednie, takie jak płatność kartą czy platformy internetowe.

 Jednorazowa wartość transakcji to:

 • cała wartość wierzytelności lub zobowiązań,
 • wyrażona w pieniądzu,
 • wynikająca z odpłatnej dostawy towaru lub odpłatnego świadczenia usług,
 • określona w umowie zawartej między przedsiębiorcami.

Konsekwencje przekroczenia limitu płatności gotówką

Niezastosowanie się do limitu płatności gotówką powoduje, że przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć płatności do kosztów uzyskania przychodów w części, w jakiej została ona dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (art. 22p ust. 1 ustawy o PIT i odpowiednio 15d ustawy o CIT).

Limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem (B2C)

 • Do końca 2023 r. konsumentów nie dotyczy limit transakcji gotówkowych.
 • Od 1 stycznia 2024 r. limit transakcji gotówkowych zacznie obowiązywać również w transakcjach przedsiębiorców z konsumentami i ma wynosić 20.000 zł.
 • Limit dotyczyć będzie wartości całkowitej transakcji, bez względu na liczbę płatności dokonanych w ramach tej transakcji.

Konsekwencje przekroczenia limitu płatności gotówką

Jeśli w 2024 r. przedsiębiorca przyjmie od konsumenta płatność gotówką w kwocie przekraczającej 20.000 zł, to cała kwota przyjęta bez pośrednictwa rachunku płatniczego będzie stanowiła dla niego przychód z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 22 ustawy o PIT i odpowiednio art. 12 ust. 1 pkt 16 ustawy o CIT).