Opakowania jednorazowe

Przepisy SUP od 1 lipca 2024: Opakowania alternatywne

Dyrektywa SUP (Single-Use Plastics) ma na celu ograniczenie stosowania najbardziej zanieczyszczających środowisko produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek wprowadzenia zakazów i innych środków mających na celu ograniczenie użycia tych produktów oraz promuje rozwój ekologicznych alternatyw.

Od 1 lipca 2024 r. przedsiębiorcy, w tym handel i gastronomia, są obowiązani zapewnić opakowania alternatywne, wytworzone z materiałów innych niż tworzywa sztuczne (w tym ulegające biodegradacji) lub opakowania wielokrotnego użytku.

Kluczowe założenia dyrektywy

 1. Zakaz wprowadzania do obrotu wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takich jak patyczki higieniczne, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka do napojów oraz pojemniki na posiłki i napoje ze styropianu.
 2. Promowanie produktów wielokrotnego użytku oraz systemów ponownego użycia, aby zmniejszyć ilość powstających odpadów.
 3. Ograniczenie stosowania jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych poprzez nałożenie opłat za wydawanie takich opakowań w handlu i gastronomii oraz obowiązek oferowania alternatywnych opakowań – biodegradowalnych lub wielokrotnego użytku.

Przepisy dyrektywy zostały transponowane do prawa polskiego ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. Ustawa obejmuje m.in. zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (weszło 24 maja 2023 r.) oraz zmniejszenie stosowania jednorazowych opakowań (weszło 1 stycznia 2024 r.).

Obowiązki przedsiębiorców

 • Aktualizacja danych w rejestrze BDO: Przedsiębiorcy muszą zaktualizować dane dotyczące sprzedaży produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.
 • Finansowanie kosztów sprzątania odpadów: Przedsiębiorcy wprowadzający produkty jednorazowego użytku muszą wnosić opłaty na rzecz sprzątania odpadów, które trafiają do publicznych systemów zbierania.
 • Oznakowanie produktów: Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych muszą być odpowiednio oznakowane, aby informować konsumentów o ich wpływie na środowisko.

Korzyści z nowych przepisów

 • Ochrona środowiska: Zmniejszenie ilości plastikowych odpadów.
 • Wsparcie gospodarki o obiegu zamkniętym: Promowanie produktów wielokrotnego użytku i zmniejszenie zależności od jednorazowych plastików.
 • Podnoszenie świadomości ekologicznej: Kampanie edukacyjne informujące społeczeństwo o właściwym gospodarowaniu opakowaniami, ekologicznych alternatywach oraz postępowaniu z odpadami.

Nowe przepisy stanowią ważny krok w kierunku zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska tworzywami sztucznymi i promowania zrównoważonych praktyk, w tym wykorzystania opakowań wielokrotnego użytku. Wprowadzenie zakazów i obowiązków dla przedsiębiorców ma na celu nie tylko ochronę przyrody, ale także wspieranie rozwoju innowacyjnych rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

Podstawa prawna:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie SUP
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
Rozporządzenie w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku
Rozporządzenie w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku

Minimalna stawka godzinowa. Wynagrodzenie minimalne.

Nowe stawki wynagrodzenia minimalnego od 1 lipca 2024 r. Co musisz wiedzieć?

Nowa stawka wynagrodzenia minimalnego

Od 1 lipca 2024 r. w Polsce obowiązuje nowa stawka minimalnego wynagrodzenia, która wzrosła do 4300 zł brutto, co przekłada się na około 3261 zł netto.

Nowa minimalna stawka godzinowa

Również od 1 lipca, minimalna stawka godzinowa wzrosła do 28,10 zł brutto. Jest to ważna informacja dla pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia czy umowy o dzieło, którzy są rozliczani na podstawie przepracowanych godzin.

Zmiany stawki minimalnej i godzinowej mają istotny wpływ na życie ponad 3 mln osób – co jest znaczącą liczbą – a dodatkowo także na krajowy rynek pracy i gospodarkę.

Wzrost innych świadczeń

Wzrost stawki płacy minimalnej ma także przełożenie na inne świadczenia obliczane na jej podstawie, a są to np. dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za przestój czy odprawa w przypadku zwolnień grupowych.

Zalety płacy minimalnej

 • Redukcja ubóstwa: Wyższa płaca minimalna pomaga podnieść standard życia najuboższych pracowników, zmniejszając tym samym poziom ubóstwa.
 • Zwiększenie motywacji: Wyższe wynagrodzenie może zwiększyć motywację i produktywność pracowników, co przekłada się na lepsze wyniki w pracy.
 • Poprawa gospodarki: Większe zarobki pracowników mogą prowadzić do wyższego poziomu konsumpcji, co napędza gospodarkę poprzez wzrost popytu na towary i usługi.

Wady płacy minimalnej

 • Koszty dla przedsiębiorstw: Dla niektórych firm, zwłaszcza małych i średnich, wyższe wynagrodzenia mogą oznaczać większe koszty, co może wpłynąć na ich rentowność.
 • Ryzyko bezrobocia: Zbyt duże podniesienie płacy minimalnej może prowadzić do zwolnień pracowników, szczególnie w sektorach o niskich marżach, gdzie koszty pracy stanowią dużą część wydatków.
 • Inflacja: Wyższe wynagrodzenia mogą prowadzić do wzrostu cen, co może zniwelować korzyści płynące z wyższej płacy minimalnej, zwłaszcza dla konsumentów.

Zmiana stawki minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej ma zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Głównym celem jest poprawa warunków życia pracowników o najniższych dochodach.

Sygnalista

Ustawa o sygnalistach – kogo i czego dotyczy?

W Dzienniku Ustaw opublikowano podpisaną już przez Prezydenta Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Ustawa ta wejdzie w życie 25 września 2024 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, które zaczną obowiązywać 25 grudnia 2024 r.

Kim jest sygnalista?

Sygnalistą jest osoba, która ujawnia informacje o naruszeniach prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą. Mogą to być pracownicy, osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, przedsiębiorcy, akcjonariusze, wspólnicy, stażyści, wolontariusze, funkcjonariusze oraz żołnierze.

Procedury zgłaszania

Sygnalista może dokonać:

 • zgłoszenia wewnętrznego – w ramach podmiotu, którego jest pracownikiem,
 • zgłoszenia zewnętrznego – do organu publicznego lub Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • ujawnienia publicznego – upublicznienie informacji o naruszeniu prawa.

Ochrona sygnalistów

Sygnalistom przysługuje ochrona przed działaniami odwetowymi. Wobec sygnalisty nie można podejmować działań odwetowych ani choćby prób lub gróźb takich działań.

Kogo dotyczy Ustawa o sygnalistach

Obowiązek ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń dotyczy podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób oraz wszystkich podmiotów sektora finansowego, niezależnie od liczby pracowników. Urzędy gminne i powiatowe liczące mniej niż 10.000 mieszkańców są zwolnione z tego obowiązku, natomiast inne podmioty mogą wdrożyć takie kanały dobrowolnie.

Główne założenia ustawy

 1. Warunki ochrony sygnalistów – Regulacja obejmuje osoby zgłaszające lub ujawniające informacje o naruszeniach prawa.
 2. Środki ochrony sygnalistów – Ochrona przed działaniami odwetowymi.
 3. Procedury wewnętrzne – Zasady zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych.
 4. Zgłoszenia organom publicznym – Zasady zgłaszania naruszeń odpowiednim organom.
 5. Zadania organów publicznych – Obowiązki związane z przyjmowaniem i reagowaniem na zgłoszenia.
 6. Ujawnienie publiczne – Zasady ujawniania informacji o naruszeniach.
 7. Rola Rzecznika Praw Obywatelskich – Zadania związane ze zgłaszaniem naruszeń.

Zgłoszenie naruszenia prawa

Naruszenie prawa to działanie lub zaniechanie sprzeczne z prawem, obejmujące m.in.:

 • korupcję,
 • zamówienia publiczne,
 • usługi, produkty i rynki finansowe,
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • bezpieczeństwo żywności i zdrowia publicznego,
 • bezpieczeństwo produktów i transportu,
 • ochronę konsumentów i prywatności danych,
 • konstytucyjne wolności i prawa człowieka,
 • ochronę środowiska,
 • bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych,
 • interesy finansowe Skarbu Państwa oraz UE.

Wyłączenia ustawy

Ustawa nie obejmuje informacji objętych tajemnicą zawodową (medyczną, prawniczą), tajemnicą narady sędziowskiej oraz niektórymi informacjami z postępowań karnych oraz informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928).

Outsourcing kadrowo-płacowy: dlaczego warto powierzyć tę funkcję zewnętrznej firmie?

Czy zastanawiałeś się nad tym, dlaczego coraz więcej firm decyduje się na outsourcing usług kadrowo-płacowych? To, co wydaje się być dodatkowym kosztem, może okazać się kluczowym elementem sukcesu biznesowego. Pozwól, że rozwiniemy temat outsourcingu kadrowo-płacowego, przedstawiając Ci jego główne korzyści, przykłady zastosowania oraz przypadki sukcesu.

Oszczędność czasu i zasobów

Outsourcing kadrowo-płacowy to rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić cenny czas i zasoby przedsiębiorstwa. Przekazując zadania związane z obsługą kadrowo-płacową zewnętrznej firmie, unikasz konieczności angażowania własnych pracowników i środków w te procesy. Zamiast tracić godziny na skomplikowane obliczenia pensji, podatków czy ubezpieczeń społecznych, możesz skupić się na rozwijaniu swojego biznesu.

Specjalistyczna wiedza i doświadczenie

Zewnętrzne firmy świadczące usługi kadrowo-płacowe zatrudniają specjalistów z bogatym doświadczeniem w dziedzinie księgowości i prawa pracy. Dzięki temu masz pewność, że Twoje sprawy kadrowo-płacowe są w najlepszych rękach. Pracownicy tych firm są na bieżąco ze zmianami przepisów i mają odpowiednie narzędzia, by skutecznie zarządzać kwestiami związanymi z zatrudnianiem, zwalnianiem i wynagradzaniem pracowników.

Eliminacja ryzyka błędów

Błędy w obszarze kadrowo-płacowym mogą kosztować firmę dużo pieniędzy i reputację. Wielu przedsiębiorców obawia się, że samodzielne zarządzanie tymi procesami może prowadzić do popełnienia błędów, które będą miały negatywne skutki finansowe oraz prawne. Dlatego warto powierzyć te zadania profesjonalistom, którzy dysponują bogatą wiedzą, dzięki czemu ryzyko popełnienia błędów zostaje zminimalizowane.

Dostęp do nowoczesnych narzędzi i bieżącej informacji

Współczesne firmy outsourcingowe korzystają z zaawansowanych systemów i narzędzi do zarządzania kadrą i płacami. Dzięki nim procesy stają się bardziej efektywne i przejrzyste, a Ty zyskujesz dostęp do aktualnych danych i raportów. Przykładowo, systemy umożliwiają łatwe generowanie raportów, monitorowanie czasu pracy, obsługę urlopów i nieobecności, a także przeprowadzanie analiz dotyczących kosztów zatrudnienia.

Skoncentruj się na swoim biznesie

Outsourcing kadrowo-płacowy pozwala Ci skupić się na najważniejszych aspektach prowadzenia firmy. Zamiast martwić się o detale związane z zatrudnianiem i wypłatami, możesz poświęcić więcej uwagi na rozwój produktów, usług i relacji z klientami. To pozwoli Ci zachować elastyczność i szybko reagować na zmiany na rynku, ponieważ zadania związane z obsługą kadrowo-płacową są realizowane przez specjalistów, którzy są na bieżąco ze zmieniającymi się warunkami i przepisami.

Case study: Przykłady praktycznego outsourcingu

Chcielibyśmy teraz przybliżyć Ci przypadki firm, które zdecydowały się na outsourcing usług kadrowo-płacowych i odniosły dzięki temu korzyści.

Przedsiębiorca rozpoczynający biznes

Hubert właśnie rozpoczyna własny biznes w branży e-commerce. Jego firma zajmuje się sprzedażą ubrań i akcesoriów online. Jako nowy przedsiębiorca, Hubert ma wiele na głowie – musi znaleźć dostawców, zbudować sklep internetowy, zarządzać marketingiem, obsługiwać klientów i zamówienia. Do pomocy potrzebuje zespołu. Nie ma czasu ani doświadczenia, aby samodzielnie zarządzać sprawami kadrowo-płacowymi. Dlatego Hubert już na wczesnym etapie swojej działalności zdecydował się na outsourcing tych zadań. Dzięki temu może skupić się na kluczowych aspektach rozwoju swojego biznesu, mając jednocześnie pewność, że wszystkie sprawy związane z kadrami i płacami są odpowiednio prowadzone.

Właścicielka restauracji

Anna prowadzi średniej wielkości restaurację, która zatrudnia kilkunastu pracowników. Rotacja pracowników w branży gastronomicznej jest wysoka, co stanowi wyzwanie dla właścicielki restauracji w zakresie zarządzania personelem. Anna zauważyła, że obowiązki związane z umowami, naliczaniem wynagrodzeń, obsługą urlopów i zwolnień lekarskich oraz rozliczeniami z pracownikami pochłaniają ogromną ilość jej czasu i energii. Dlatego zdecydowała się na outsourcing obsługi kadrowo-płacowej do profesjonalnej firmy. Dzięki temu Anna może skoncentrować się na zapewnianiu wysokiej jakości obsługi klientów i prowadzeniu swojej restauracji, wiedząc, że aspekty związane z personelem są w dobrych rękach.

Outsourcing kadrowo-płacowy to strategiczna decyzja, która może przynieść Twojej firmie wiele korzyści. Oszczędność czasu, specjalistyczna wiedza, eliminacja błędów i dostęp do nowoczesnych narzędzi to tylko niektóre z nich. Dlatego jeśli chcesz skupić się na rozwoju swojego biznesu i zwiększeniu jego konkurencyjności, warto rozważyć powierzenie funkcji kadrowo-płacowych zewnętrznym profesjonalistom.

Stawka VAT na niektóre artykuły żywnościowe w górę, a na wybrane usługi beauty w dół

Od 1 kwietnia 2024 r. wraca stawka 5% VAT na niektóre artykuły żywnościowe

Decyzję o niewprowadzaniu kolejnego przedłużenia Ministerstwo Finansów uzasadniło najnowszymi danymi o inflacji oraz prognozami dotyczącymi cen podstawowych produktów spożywczych. Podkreślono, że obniżka VAT była reakcją na inflację, która w styczniu 2022 r. osiągnęła poziom 9,2% w ujęciu rok do roku. Obecnie spadł on poniżej 6%.

Od 1 kwietnia 2024 r. ulega obniżeniu stawka VAT na niektóre usługi beauty

O tym nie mówi się głośno w mediach, ale stawka VAT zostanie obniżona z 23% do 8%. Taką decyzję zapowiedział 30 stycznia 2024 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk. W dniu 1 marca 2024 r. opublikowano projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić niższą stawkę VAT dla usług kosmetycznych.

Opublikowany 1 marca 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, przewiduje, że stawką obniżoną VAT w wysokości 8% będą objęte usługi sklasyfikowane w grupowaniach PKWiU:

 • 96.02.13.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure;
 • ex 96.02.14.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, świadczone w domu;
 • 96.02.19.0 Pozostałe usługi kosmetyczne.

6 kluczowych zasad sukcesu dla początkujących przedsiębiorców

Wielu początkujących przedsiębiorców marzy o tym, aby ich firma odniosła sukces i osiągnęła stabilność finansową. Ale droga do sukcesu może być wyboista, a wielu z nich gubi się w gąszczu decyzji i wyzwań. W tym artykule omówimy kluczowe zasady, które mogą pomóc małemu przedsiębiorcy w osiągnięciu sukcesu i rozwoju biznesu.

Budowanie marki

To jeden z najważniejszych kroków na drodze do sukcesu. Twoja marka to tożsamość Twojej firmy – to, co sprawia, że jesteś rozpoznawalny i unikalny w oczach klientów i partnerów. Rozważ stworzenie logo i spójnej identyfikacji wizualnej, która będzie przyciągała uwagę. Pokaż w tym siebie, misję i wizję firmy. Zadbaj o wartość dodaną, którą wyróżnisz się na rynku i przyciągniesz klientów. Bądź profesjonalny, ale i otwarty wobec klientów oraz osób, które reprezentują Twoich kontrahentów.

Zarządzanie zespołem

Efektywne zarządzanie personelem to klucz do osiągnięcia sukcesu. Wybierz zespół pracowników, który będzie pasował kompetencyjnie i osobowościowo do Twojej firmy. Motywuj ich do realizacji planów i osiągania wspólnych celów. Pamiętaj, że zadowoleni pracownicy to lojalni pracownicy, więc staraj się stworzyć przyjazną atmosferę pracy, dbaj o ich rozwój zawodowy i odpowiednio wynagradzaj pracę.

Utrzymywanie relacji z klientami

Klienci są fundamentem każdej firmy, dlatego nie zapominaj o utrzymywaniu z nimi dobrych relacji. Dbaj o regularny kontakt i o ich potrzeby, świadcz usługi na najwyższym poziomie, bądź otwarty na uwagi, opinie czy sugestie swoich odbiorców. Troszcz się o jak najlepszą obsługę przedsprzedażową, w trakcie realizacji zamówienia, ale też zwróć uwagę na utrzymanie jakości kontaktów po sprzedaży, w tym np. podczas obsługi reklamacji. Lojalność klientów jest niezwykle istotna, więc działaj tak, by pozyskać i jak najdłużej utrzymać przychylność i zaangażowanie swoich odbiorców.

Innowacyjność i adaptacja

Świat biznesu zmienia się dynamicznie, dlatego ważne jest, aby być otwartym na nowości i elastycznie reagować na zmiany. Śledź trendy w swojej branży, badaj potrzeby klientów i stale doskonal swoje produkty i usługi. Pamiętaj, że to, co działało dziesięć lat temu, niekoniecznie będzie działać teraz. To co do niedawna zadawalało Twoich klientów, nie musi interesować ich nadal. Dlatego bądź gotowy na zmiany i dostosowuj swoje działania do aktualnej sytuacji rynkowej. Nie stój w miejscu, jeśli Twoja branża i klienci idą do przodu.

Zarządzanie finansami i księgowością

Skuteczne zarządzanie finansami i księgowością jest niezwykle istotne w budowaniu sukcesu każdej firmy. Regularne monitorowanie dochodów i wydatków, prowadzenie dokładnej księgowości oraz świadomość sytuacji finansowej firmy pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów i zapewnić stabilność finansową. Nie wahaj się także skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego, które pomoże ci w prowadzeniu księgowości i wypełnianiu obowiązków np. podatkowych.

Ciągłe doskonalenie i samorozwój

Ostatnim na naszej liście, ale nie mniej ważnym elementem sukcesu jest ciągłe doskonalenie i rozwój osobisty. Jako przedsiębiorca, zawsze powinieneś dążyć do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Czytaj wartościowe publikacje, uczestnicz w szkoleniach i konferencjach branżowych, poszukaj mentorów, którzy pomogą w rozwoju Twojego biznesu, utrzymuj kontakty z innymi przedsiębiorcami i wyciągaj wnioski z ich sukcesów i porażek.

Sukces w biznesie nie przychodzi łatwo, ale stosowanie się do kluczowych zasad i podejmowanie odpowiednich działań może pomóc Ci w osiągnięciu postawionych celów. Buduj markę, z szacunkiem zarządzaj zespołem, dbaj o klientów, bądź innowacyjny i stale doskonal się – to kluczowe elementy, które pomogą Ci w rozwoju Twojego biznesu i osiąganiu przewagi rynkowej. Nie zapominaj także o skutecznym zarządzaniu finansami i księgowością, które są fundamentem stabilności Twojej firmy.

Księgowa/y – praca zdalna dla osób z orzeczeniem, cała Polska

Starając się zrozumieć chęć aktywności zawodowej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i niejednokrotnie potrzebę pracy w swoim miejscu zamieszkania, poszukujemy do naszego zespołu księgowej/księgowego. Jeżeli finanse są Twoją pasją, ta oferta jest dla Ciebie.

Oferujemy:

 • stanowisko pracy w firmie będącej jednym z najbardziej liczących się partnerów na rynku finansowym,
 • możliwość kreowania swojego stanowiska,
 • rozbudowany pakiet szkoleń wprowadzających do pracy i doskonalących umiejętności,
 • wsparcie merytoryczne,
 • przyjazny i bezstresowy onboarding – wprowadzimy Cię do pracy w miłej, koleżeńskiej atmosferze,
 • przyjazne środowisko pracy, w którym każdy jest doceniany i może się zwrócić w każdej chwili o wsparcie do back office, gdzie mówimy sobie na Ty bez względu na stanowisko,
 • umowę o pracę,
 • Multisport, rozbudowany pakiet opieki medycznej, ubezpieczenie,
 • wynagrodzenie uzależnione od Twojego wykształcenia, stażu pracy i zaangażowania.

Twoje obowiązki:

 • księgowanie dokumentów, faktur kosztowych, przychodowych, wyciągów bankowych (księgi handlowe), sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • komunikacja z klientami,
 • bieżąca analiza kont księgowych, uzgadnianie rozrachunków,
 • kontrola płatności klientów w zakresie korekty VAT, ulgi na „złe” długi, białej księgi podatników VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • raportowanie na potrzeby przełożonego,
 • ewidencja RMK.

Wymagania:

 • doświadczenie w księgowości min. 2 lata, w tym doświadczenie w księgowości jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek prawa handlowego,
 • wykształcenie kierunkowe i pasja do codziennego poszerzania swojej wiedzy,
 • znajomość przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w biurze rachunkowym,
 • bardzo wysokie zdolności organizacyjne,
 • czucie się jak ryba w wodzie w sprawach technicznych – Twoim narzędziem pracy będzie komputer i program księgowy, mile widziana znajomość programów księgowych Optima, Rewizor,
 • dokładność, sumienność, odpowiedzialność,
 • orzeczenie o niepełnosprawności – warunek konieczny.

Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców w 2024 r.

Nowy rok, jak zawsze, wiąże się ze zmianami. Poniżej przedstawiamy w skrócie najważniejsze zmiany, jakie przyniósł dla przedsiębiorców.

Limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami pozostaje bez zmian

Limit płatności gotówkowych miał od 2024 r. ulec obniżeniu z 15.000 zł do 8.000 zł. Uchylono jednak przepisy wprowadzające tę zmianę. Nadal jest to 15.000 zł.

Wzrost składek ZUS przedsiębiorców

Duży ZUS wzrósł do kwoty 1.600,32 zł, a ZUS preferencyjny do kwoty 402,65 zł.

Krótszy okres amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych na obszarach z dużym bezrobociem

Z preferencji w amortyzacji skorzystają mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie gmin o wysokim wskaźniku bezrobocia, będących jednocześnie gminami o niskim dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca. Okres amortyzacji będzie mógł być skrócony do 5 lub 10 lat.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego 2 razy w roku

Minimalne wynagrodzenie:
– od 01.01.2024 r. za cały etat 4.242 zł brutto,
– od 01.07.2024 r. za cały etat 4.300 zł brutto.

Wzrosła również stawka minimalna godzinowa w odniesieniu do umów zleceń.
– od 01.01.2024 r. za godzinę wykonywania zlecenia 27,70 zł brutto,
– od 01.07.2024 r. za godzinę wykonywania zlecenia 28,10 zł brutto.

Wraca minimalny podatek CIT dla osób prawnych

Z początkiem 2024 r. weszły w życie przepisy dotyczące podatku minimalnego CIT dla spółek. Podmioty, które wykażą stratę podatkową lub nie przekroczą progu rentowności, będą objęte nowymi regulacjami.

Powrót VAT na produkty spożywcze

Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów, w kwietniu 2024 r. ma powrócić podatek VAT na produkty spożywcze. Mimo, że projekt nowej ustawy zakłada utrzymanie 0% VAT do końca czerwca 2024 r., przyszłe zmiany pozostają pod znakiem zapytania.

Krajowy System eFaktur

Od 01.07.2024 r. faktury elektroniczne przesyłane na bieżąco na serwery Ministerstwa Finansów staną się obowiązkowe dla czynnych podatników VAT, a od 01.01.2025 r. także dla pozostałych podmiotów. To ogromna zmiana w obiegu dokumentów w gospodarce. Nie tylko między przedsiębiorcą i biurem rachunkowym, ale także między wszystkimi kontrahentami.

Podsumowując, rok 2024 przynosi przedsiębiorcom szereg istotnych zmian, które należy znać. Czekają nas intensywne miesiące, warto więc bacznie obserwować kolejne kroki legislacyjne, aby skutecznie zarządzać swoim przedsiębiorstwem w dynamicznym otoczeniu regulacyjnym.

Dlaczego i jak zmienić biuro księgowe?

Zmiana biura rachunkowego może być strategiczną decyzją, mającą wpływ na stabilność finansową i efektywność operacyjną Twojej firmy. Bez względu na powody takiej decyzji – czy to kwestie kosztów, jakości obsługi, czy zmiany potrzeb biznesowych – dla utrzymania ciągłości działania i by uniknąć niepotrzebnych komplikacji, warto przygotować się do tego procesu.

Kiedy warto zmienić biuro rachunkowe?

Zanim przystąpisz do zmiany biura rachunkowego, powinieneś zastanowić się nad powodami, które skłaniają Cię do podjęcia tej decyzji. Oto kilka możliwych powodów:

Koszty dotychczasowej usługi – jeśli koszty obsługi rachunkowej w Twoim obecnym biurze są zbyt wysokie w porównaniu do oferty konkurencyjnych firm, może to być dla Ciebie uzasadniony powód do zmiany.

Brak należytej jakości obsługi – Niedokładne rozliczenia, opóźnienia, niewystarczająca jakość usług, brak wsparcia i wiedzy merytorycznej, czy brak reprezentacji przed urzędami to sygnały, że warto rozważyć zmianę.

Rozwój firmy – Na początku swojej działalności przedsiębiorcy mają głównie na uwadze zorganizowanie biznesu i pozyskanie klientów, więc często outsourcing księgowości wybierany jest przez nich trochę przypadkiem. Z czasem taka współpraca może być nieefektywna. Również w miarę rozwoju firmy, zwiększania skali, zmiany obszarów działalności lub ekspansji na nowe rynki, może okazać się, że dotychczasowe biuro rachunkowe nie posiada wystarczająco specjalistycznej wiedzy i nie zapewnia odpowiednio szerokich usług.

Przygotowanie do zmiany

Jak do każdej istotnej dla biznesu zmiany, także do zmiany biura rachunkowego warto się odpowiednio przygotować. Jakie kroki podjąć?

Analiza obecnej sytuacji – Dokładnie przeanalizuj obecną sytuację finansową i księgową firmy. Sprawdź aktualny status rozliczeń, ewentualne zaległości czy problemy, które skłoniły Cię do rozważenia zmiany.

Spis oczekiwań – Określ, jakie są Twoje oczekiwania wobec nowego biura rachunkowego. Czy zależy Ci głównie na niższych kosztach, na wysokiej jakości obsługi, czy może specjalistycznej wiedzy z danej branży?

Sprawdzenie umowy z obecnym biurem – Przeczytaj umowę z obecnym biurem zwracając uwagę na formę, okres i warunki wypowiedzenia umowy. Upewnij się, że zakończenie współpracy będzie możliwe bez dodatkowych komplikacji.

Znalezienie nowego biura – Zbierz informacje na temat różnych biur. Porównaj kwalifikacje, specjalizacje, ceny, ofertę i dostępność usług.

Proces zmiany biura księgowego

Gdy już jesteś gotowy na zmianę, przejdź do przeprowadzenia całego procesu i skutecznego nawiązania współpracy z nowym partnerem.

1. Wypowiedzenie dotychczasowej umowy – Zgodnie z warunkami obowiązującej umowy, poinformuj obecne biuro o zamiarze zmiany partnera. Upewnij się, że wszystkie formalności związane z wypowiedzeniem są przestrzegane.

2. Przekazanie dokumentów – Zorganizuj przekazanie dokumentacji z dotychczasowego do nowego biura. Upewnij się, że nowe biuro ma dostęp do wszystkich niezbędnych dokumentów. Zadbaj, by kluczowe informacje były przekazane dokładnie. Jeśli istnieją specyficzne kwestie związane z działalnością Twojej firmy, dostarcz odpowiednie informacje nowemu biuru. Im więcej szczegółów, tym lepiej będzie ono w stanie świadczyć swoje usługi.

3. Aktualizacja wpisu w CEiGD – Wpis ten zawiera m.in. informacje o podmiocie odpowiedzialnym za prowadzenie księgowości oraz o miejscu przechowywania dokumentacji, więc pamiętaj o tym obowiązku.

4. Początek współpracy z nowym biurem – Ustal harmonogram współpracy. Określ, jakie są terminy składania dokumentów, jak często będą przekazywane raporty oraz jak wyglądać będą wasze spotkania czy konsultacje. Ustal również sposoby przekazywania informacji. Wyznacz osobę odpowiedzialną za współpracę.

5. Komunikacja i monitoring – Na początku utrzymuj stały kontakt z nowym biurem księgowym. Regularne rozmowy telefoniczne czy spotkania pozwolą na bieżące omawianie wszelkich wątpliwości i dostosowanie usług do potrzeb. Bądź otwarty na wszelkie sugestie, które mogą poprawić efektywność obsługi księgowej i współpracy. Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy, bądź otwarty na rozmowę i dostosuj współpracę do bieżących potrzeb.

Szczególnie bacznie przyglądaj się procesowi rachunkowemu realizowanemu przez nowe biuro. Analizuj przekazywane raporty księgowe i monitoruj, czy są dostarczane zgodnie z ustalonymi terminami. Sprawdź, czy wszystkie transakcje są poprawnie zaksięgowane. Czy terminy składania dokumentów i rozliczeń są dotrzymywane.

Po kilku miesiącach współpracy oceń skuteczność obsługi, zidentyfikuj mocne strony współpracy i ewentualne obszary do poprawy.

Zmiana biura rachunkowego to istotna decyzja, która wymaga starannej analizy i przygotowania. Wybór nowego partnera powinien być dokładnie przemyślany, a proces zmiany przeprowadzony z należytą starannością. Pamiętaj, że jako przedsiębiorca masz prawo oczekiwać profesjonalizmu, skuteczności i klarowności w obszarze księgowości. Odpowiedzialny partner pomoże Ci zapewnić płynne i efektywne zarządzanie księgowością w Twojej firmie.

Outsourcing księgowości

Outsourcing księgowości: zalety, wady i jak z niego korzystać?

Outsourcing rachunkowo-księgowy to praktyczne podejście do prowadzenia finansów firmy, które staje się coraz bardziej popularne wśród przedsiębiorców. W artykule dokładniej przyjrzymy się zarówno korzyściom, jak i wyzwaniom, jakie niesie ze sobą outsourcing księgowości oraz podpowiemy Ci, jak skutecznie możesz korzystać z tej formy wsparcia.

Zalety outsourcingu księgowości

Oszczędność czasu i zasobów: Outsourcing pozwala przedsiębiorcy skupić się na kluczowych aspektach biznesu, przekazując zadania księgowe profesjonalistom. Otrzymujesz więc gotowe rozwiązania, a to pozwoli Ci zaoszczędzić czas, który możesz przeznaczyć na rozwijanie firmy.

Elastyczność i skalowalność: Dynamiczna natura biznesu często wymaga dostosowywania wielkości usług księgowych. Outsourcing daje Ci możliwość skalowania operacji zgodnie z potrzebami firmy, co umożliwi płynne dostosowywanie się do zmian rynkowych.

Dostęp do ekspertów: Współpraca z profesjonalną firmą księgową zapewnia dostęp do najnowszych trendów i najlepszych praktyk w dziedzinie finansów. Często obejmuje szeroki pakiet usług: rachunkowych, księgowych, podatkowych, kontrolnych oraz także kadrowych i płacowych. To również gwarancja, że operacje księgowe są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oszczędności finansowe: Zatrudnienie wewnętrznego księgowego generuje koszty związane z wynagrodzeniem i ciągłym szkoleniem. Outsourcing pozwoli Ci przekształcić stałe koszty w elastyczne, dostosowane do potrzeb firmy.

Utrudnienia w outsourcingu

Poczucie braku kontroli: Jednym z głównych obaw przedsiębiorców jest utrata bezpośredniej kontroli nad procesem księgowym. Outsourcing wymaga zaufania partnerowi, co dla niektórych może być trudne do zaakceptowania.

Ryzyko poufności danych: Przekazywanie poufnych informacji firmowych zawsze niesie ze sobą ryzyko. Wybierz więc rzetelnego partnera outsourcingowego, który stosuje odpowiednie zabezpieczenia danych.

Możliwość opóźnień: Zależność od zewnętrznego dostawcy usług może prowadzić do opóźnień w przypadku nagłych sytuacji, zwłaszcza gdy dokumenty nie są przekazywane do biura księgowego odpowiednio sprawnie.

Jak korzystać z outsourcingu księgowości?

Dobór wiarygodnego partnera: Przed podjęciem decyzji o outsourcingu, dokładnie przeanalizuj potencjalnego dostawcę usługi, sprawdzając opinie i jego doświadczenie. Kluczowe jest także znalezienie firmy, która zrozumie specyfikę Twojego biznesu.

Klarowna umowa: Przed rozpoczęciem współpracy, konieczne jest sporządzenie szczegółowej umowy, która określa zakres usług, terminy oraz zasady współpracy. To gwarancja transparentności i podstawa dobrej współpracy z biurem rachunkowo-księgowym. Warto więc, abyś poświęcił temu swoją uwagę.

Stworzenie komunikacji: Utrzymywanie regularnej komunikacji z dostawcą usługi pozwala na bieżące monitorowanie postępów i rozwiązywanie ewentualnych problemów już na etapie ich powstawania.

Monitorowanie wydajności: Regularne analizuj efektywność outsourcingu. To pozwoli Ci dostosować strategię, maksymalizując korzyści dla firmy.

Outsourcing księgowości to narzędzie oszczędzające czas i zasoby. To rozwiązanie, które może przynieść Twojej firmie znaczne korzyści, w tym finansowe, o ile jest przemyślane i dobrze zarządzane. Wybór odpowiedniego partnera i utrzymanie skutecznej komunikacji, to kluczowe elementy sukcesu tego procesu. Zastosowanie we właściwy sposób strategii outsourcingu może przyczynić się do wzrostu efektywności operacyjnej Twojej firmy.